برنامه كلينيك ها

روزنام پزشک
( کلینیک درد )
زمان
دوشنبه
دکتر مریم ظفرقندی
10-12
روزنام پزشک
( سرگیجه )
زمان

دکتر حمید جلیلوند
09127166875
روزنام پزشک
( متخصص زنان )
زمان
سه شنبه
شنبه
دکتر مردمک راوری
دکتر علی میرزا گودرزی
11-12
10 صبح
روزنام پزشک
( متخصص ریه )
زمان
چهارشنبه
دکتر فاطمه صفایی نیک
10 صبح
روزنام پزشک
( متخصص قلب و عروق )
زمان
شنبه
دوشنبه
چهارشنبه
یکشنبه
سه شنبه
پنجشنبه
دكتر شقایق رشیدی
دكتر شقایق رشیدی
دكتر شقایق رشیدی
دکتر محمدرضا بروجردی
دکتر محمدرضا بروجردی
دکتر محمدرضا بروجردی
9-11
9-11
9-11
9-12
9-12
9-12
روزنام پزشک
( جراح ارتوپد )
زمان
یکشنبه
سه شنبه
دکتر شهرام اعظمی
09127036458
09127036458
روزنام پزشک
( فوق تخصص گوارش )
زمان
يك شنبه
دوشنبه
دكتر مجتبي مجديان فر
دكتر مجتبي مجديان فر
10-11
10-11
روزنام پزشک
( شنوايي سنجي )
زمان
يك شنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
آزاده ابراهيمي
آزاده ابراهيمي
آزاده ابراهيمي
آزاده ابراهيمي
9:30-10:30
9:30-10:30
9:30-10:30
9:30-10:30
روزنام پزشک
( جراح عمومي )
زمان
یکشنبه
سه شنبه
یکشنبه
دکتر محمد سراج
دکتر محمد سراج
دكتر سید امیر موسویان
4 عصر
4 عصر
10:30 صبح
روزنام پزشک
( متخصص اورولوژي )
زمان
يكشنبه
دكتر سيد ناصر سيد اسماعيلي
8/30 صبح
روزنام پزشک
( متخصص داخلی )
زمان
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
دكتر فرناز اتابکی
دكتر فرناز اتابکی
دكتر فرناز اتابکی
دكتر فرناز اتابکی
دكتر فرناز اتابکی
88549154
88549154
88549154
88549154
88549154