بخش بین الملل


بخش بین الملل

تیم واحد بیماران بین الملل

تیم واحد بیماران بین الملل متشكل از افرادی با تخصص های متفاوتی می باشند كه با هماهنگی واحد بین الملل جهت ارائه خدمات سرپایی و بستری به بیماران بین الملل خدمت رسانی می كنند. تمامی اعضای این تیم كه متشكل از مسئول واحد بین الملل، كارشناس بین الملل، پزشك بین الملل، پرستار بین الملل، پرستار خوش آمدگو، كمك بهیاران بین الملل  و… می باشد.  همچنین تمامی آن ها مسلط به زبان های دیگر از جمله انگلیسی، هلندی، عربی، تركی و … می باشند.

كارشناس بیماران بین الملل

كارشناس بیماران بین الملل فردی است كه در واحد بیماران بین الملل استقرار داشته و مسئولیت پیگیری و كلیه خدمات ارائه شده به بیمار در بیمارستان را به عهده دارد. از جمله ارتباط اولیه با بیمار و هماهنگ كردن تمهیدات لازم برای انجام كلیه خدمات بیمارستانی برای آن ها و همچنین رابط بین بیمار با پزشكان و تیم درمانی می باشد.
وظایف كارشناس بیماران بین الملل در ارتباط با بیمار:

 • ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ در واﺣﺪ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ
 • اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﺑﯿﻤﺎر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ
 • اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ
 • اﻧﺠﺎم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺎی ﻻزم ﺟﻬﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﯿﻤﺎر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ در ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ
 • اﻃﻼع ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ بین الملل و ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺴﺘﺮی ﺑﯿﻤﺎر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ
 • ﻫﺪاﯾﺖ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺤﻞ ﺑﺴﺘﺮی ﺑﯿﻤﺎر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ
  ﮐﻤﮏ در ﺗﺮﺟﻤﻪ و ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻤﺎر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﺎ ﮐﺎدر ﭘﺰﺷﮑﯽ  و ﭘﺮﺳﺘﺎری در ﺣﯿﻦ ﺑﺴﺘﺮی ﺑﯿﻤﺎر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ
 • ارزﯾﺎﺑﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻨﺪی ﺑﯿﻤﺎر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ در ﻫﻨﮕﺎم اﻗﺎﻣﺖ در ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ
 • اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺎی ﻻزم ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ
 • اﻧﺠﺎم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ و ﯾﺎ دﻓﺘﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ
 • ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻤﺎر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺳﻼﻣﺖ وزارت
 • ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺸﮕﺎه

پزشك بیماران بین الملل

 • ويزيت بيمار در ساعت اول بستری
 • هماهنگي با پزشك معالج و گرفتن دستورات اوليه
 • هماهنگي با سرپرستار بخش و دفتر پرستاري جهت انجام اقدامات پاراكلينيك و مشاوره هاي بيمار در سريعترين زمان
 • ويزيت روزانه بيمار
 • هماهنگی با مسئول سامانه الكترونيك و سايت جهت آماده كردن پرونده الكترونيك
 • همكاري با پزشك معالج جهت آماده كردن خلاصه پرونده و مدارك بيمار به زبان انگليسي
 • پيگيري موارد اور‍ژانسي كه ممكن است در طي 24 ساعت براي بيمار اتفاق بيافتد
 • ارائه اطلاعات كافي به بيمار در مورد نحوه شكايت

خدمات مالی بیماران

در مراجعه به بيمارستان پاستورنو توجه داشته باشيد كه هزينه ها بسيار پايين تر از درمان های مشابه در كشورهاي توسعه يافته است. پزشكان متخصص و فوق تخصص در كليه زمينه های درمانی، با استفاده از تجهيزات به روز دنيا درماني مشابه با كشورهاي اروپايي و آمريكايي ارائه مي دهند. هزينه اين خدمات در ايران به ميزان قابل توجهي پايين تر از اروپا و آمريكا است. به منظور اطلاع از هزينه ها مي توانيد قبل از مراجعه به بيمارستان پاستورنو، هزينه تقريبي معالجه را از كارشناس بيماران بين الملل (IPD) بپرسيد. كارشناس اين بخش پس از مشورت با بخش مالي بيماران بين الملل، هزينه تقريبي درمان و اقامت را به شما اعلام خواهد كرد.ارائه صورتحساب به زبان انگليسي به همراهMedical Report در زمان ترخيص، سبب ايجاد اطمينان خاطر در بيماران جهت ادامه درمان در اين مركز و يا مراكز درماني ديگر گرديده است.
راهنما

نحوه پذیرش بیماران خارجی بین الملل:
به منظور سرعت و عملکرد پذیرش بیماران، واحد بین الملل، کلیه خدمات مربوط به پذیرش را از ابتدای ورود به بیمارستان تا انتهای ترخیص همراه و همگام با بیماران خارجی انجام داده و راهنمایی های لازم را جهت درمان با مشورت پزشک و بیمار ارائه می دهد.
همچنین دفتر امور بین الملل در این مرکز قادر می باشد علاوه بر خدمات بستری، راهنمایی های لازم جهت انواع خدمات دیگر کلینیک و پارا کلینیک و مشاوره در زمینه های بیماری های عفونی، بیماری های نورولوژی، بیماری های ریه، بیماری های گوارش و خدمات مربوط به check up را به بیماران خارجی و همراهان آن ها با شرایط ویژه در اسرع وقت ارائه دهد.
بدیهی است در این مرکز جهت رفاه و آسایش حال بیماران و پیشرفت هرچه سریعتر امور مربوط به آنان مترجم مسلط به زبان انگلیسی و عربی و تركی نیز حضور دارند.
هنگام مراجعه به بيمارستان پاستورنو در تاريخ تعيين شده، كارشناس بيماران بين الملل (IPD) برای تشكيل پرونده (ثبت اطلاعات شخصی) به شما كمك خواهد كرد و پس از انجام پذيرش، شما و همراهانتان را به اتاق VIP كه به شما اختصاص داده شده است، راهنمايی مي كند تا بعد از رفع خستگی، آماده انجام معاينات و آزمايشات پزشكی شويد. لوازم شخصي  از جمله: (حوله، لباس، مسواك، شامپو، شانه، صابون و دمپايی) در كمد اتاق موجود است. در صورت نياز به وسايل ديگر مي توانيد به كارشناس بيماران بين الملل (IPD) اطلاع دهيد تا در اسرع وقت در اختيار شما قرار گيرد. منوی غذاهاي اتاق VIP شامل غذاهاي ايراني، فرنگي و عربي است و در صورت تمايل به درخواست اين غذاها به كارشناس اطلاع دهيد تا در اسرع وقت هماهنگي لازم انجام شود.
خدمات بیماران بین الملل:
دپارتمان بیماران بین المللی (IPD) بیمارستان از کارشناسان متخصص و پزشکان مجرب  مسلط به زبان های بین المللی تشکیل شده که به صورت ۲۴ ساعته بستر ارائه خدمات سلامت را به بیماران بین المللی مهیا می سازد.
کارشناس ارشد بیماران بین الملل مسئول هماهنگی نحوه حضور بیماران بین الملل در بیمارستان است، در این راستا جهت کوتاه نمودن مسیر ارائه خدمات، حضور پرستار خوش آمدگویی در لابی بیمارستان توانسته است اهرم های موثری  برای این دپارتمان ایجاد نماید.
در راستای کاهش دغدغه های اقامتی و مسافرتی بیماران و  همراهان وی، ایجاد بستر همکاری با هتل های مختلف در درجات متنوع تشریفات، امکان دریافت و یا تمدید ویزا؛ رزرو خطوط مسافرتی در کلیه قالب های هوایی، زمینی، دریایی و بهره مندی از تورهای گردشگری داخل تهران
برای آسایش و رفاه بیماران امكانپذیر است.
با توجه به شرایط بیمار و در صورت تمایل امکان همراهی وی از فرودگاه تا بیمارستان و بالعکس توسط کادر درمانی ویژه مهیا می باشد.
ترجمه کلیه اوراق و فرم های بیمارستان به دو زبان عربی و انگلیسی و تركی توانسته است گام مهمی را در راستای حفظ حقوق بیماران بردارد. در این راستا انجام نظرسنجی های روزانه از بیماران بین الملل در تکنیک های مختلف (پرسشنامه بین المللی، مصاحبه حضوری و یا ایمیل به بیمارستان) و انجام اقدامات اصلاحی انجام می گردد.
ویزیت های روزانه پزشک بین الملل از تمامی بیماران بین المللی در بیمارستان و تیم مجرب و فوق تخصصی پزشکان این حوزه یکی از محورهای اعتماد بیماران به بیمارستان می باشد.
ارائه گزارش پزشك به زبان انگلیسی Medical Report در زمان ترخیص، سبب ایجاد اطمینان خاطر در بیماران جهت ادامه درمان در کشور و یا مرکز دیگری گردیده است.
آدرس: میدان آرژانتین، خیابان احمدقصیر، نبش خیابان هشتم
تلفن بیمارستان: ۷-۸۸۷۳۴۵۵۱-۰۲۱    داخلي ۳۸۷
تلفن كلینیك: ۸۸۵۴۹۱۵۴-۰۲۱
كارشناس بيماران بين الملل: ۴۲۷۲۸۶۱-۰۹۲۲

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ و متعلق به بیمارستان پاستور نو تهران است.